Nhà máy Toyota Việt Nam

Khách hàng: Công ty Toyota Việt Nam
Địa chỉ: Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Sản phẩm: Phần mềm giám sát năng lượng
Hạng mục: Hệ thống điều khiển